Atvadu vārdi Bruno Krūmiņam

Liels nav tas vējš, kas atceras priežu galotnes,
bet neaizmirst par ziediem pļavu klajumos,
jo būt lielam nozīmē ieraudzīt vērtību pat vismazākajā..

1. janvārī 98 gadu vecumā mūžībā devies Vītolu fonda uzticams draugs Bruno Krūmiņš, ar kura palīdzību dibināta un ilgu laiku administrēta Adelaides Latviešu biedrības – Benitas Vembris piemiņas stipendija. Fonda sadarbība ar Adelaides Latviešu biedrību ilga sešpadsmit gadus, šajā laikā palīdzot izskolot talantīgus jaunos mūziķus.

Bruno veikums latviskās sabiedrības labā bijis ārkārtīgi plašs, un tā nozīmīgumu jo vairāk paspilgtina  atzinības un pateicības vārdi, ko, atvadoties no ievērojamā latvieša, bija adresējis Latvijas Valsts prezidents un Latvijas Aizsardzības ministrs. Bruno Krūmiņš 30 gadus bija Adelaides Latviešu biedrības priekšnieks, viens no Dienvidaustrālijas Etnisko grupu dibinātājiem, bijis arī LAAJ priekšsēdis, PBLA valdes loceklis un Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks.  

Vītolu fonda atmiņā Bruno vienmēr paliks kā ārkārtīgi galanta, inteliģenta un cilvēcīga persona. Savās vēstulēs Bruno ar patiesu prieku sekoja līdzi fonda norisēm un īpaši stipendiātu dzīvēm, daloties pārdomās un laba vēlējumos. Uz katru nosūtīto ziņu pretī saņēmām atbildi, kas nebija tikai formāls sveiciens, bet sirsnīgs un pārdomāts vēlējums vai uzmundrinājums. Bruno pēdējā atbilde, kas saņemta Latvijas valsts svētkos, vienmēr būs pamudinājums, kuru iekodēt arī savā ikdienas darbā. “Mana mīļā latviešu tauta, vai tu jūti, ko nozīmē būt vienotai? Gribēt ar vienu gribu, varēt ar vienu spēku, darīt un izdarīt ar vienu domu?” – tā Bruno Krūmiņš rakstīja savās pārdomās novembrī.

Atvadoties no Bruno, mācītājs sprediķī runāja par laiku – laiku, kas mums visiem ir piešķirts būt šai pasaulē un mums katram beigsies nenoteiktā brīdī. Ļoti augstu novērtējam, ka arī mums bija atvēlēta vieta Bruno dzīvē. Ar pateicību pieminam Bruno Krūmiņa paveikto! Izsakām līdzjūtību meitai Irēnei, draugiem un tuviniekiem!

Darīt un izdarīt ar vienu domu… Bruno, mums pietrūks tavu vārdu un domu, bet mūžam dzīvos tavi darbi, kas veikti Latvijas labā! Mums katram ir savs liktenis, pienākumi un uzdevumi, bet doma – doma visiem viena – par labāku nākotni, par stiprāku Latviju, par gaišāku rītdienu…

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums