Paziņojums par Jūsu personas datu apstrādi

APSTIPRINĀTS

2018. gada 13. decembra

Vītolu fonda padomes sēde, Protokols Nr. 05/18

PAZIŅOJUMS

PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

Rīgā

13.12.2018.

 

Definīcijas

Šajā paziņojumā lietotiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

Vītolu fonds – Nodibinājums “Vītolu fonds”, reģ. nr. 40008066477,  juridiskā adrese Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011 (“Vītolu fonds”, “mēs”, “mūsu” vai “mums”). Vītolu fonds 2005. gada 12. maijā ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu (Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas lēmums Nr.117);

Vītolu fonda mērķis - saskaņā ar Vītolu fonda statūtos noteikto, ar saviem un ziedojumu līdzekļiem stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem Latvijas jauniešiem studēt kādā augstskolā;

Ziedotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ar finanšu līdzekļiem (ziedojuma, dāvinājuma vai finansējuma formā) atbalsta Vītolu fonda mērķi;

Kandidāts – fiziska persona, kura brīvprātīgi iesniedz Vītolu fondā pieteikumu stipendijai;

 Stipendiāts – fiziska persona, kurai Vītolu fonds ir piešķīris stipendiju un kura par tās saņemšanu ir noslēgusi stipendijas ziedojuma līgumu;

1. Informācija

1.1.    Īstenojot jūsu sadarbību ar Vītolu fondu, mēs apkoposim personas datus par jums, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu, fotogrāfiju, kontaktinformāciju, informāciju par jūsu prasmēm, kvalifikācijām, izglītību, sekmēm, ģimenes un materiālo stāvokli, iesniegtās rekomendācijas, Curriculum Vitae iekļauto informāciju, bankas norēķinu konta numuru, invaliditātes grupu (ja tāda ir) un ienākošo, izejošo e-pasta saraksti ar Vītolu fondu. Visa iepriekšminētā informācija ir uzskatāma par “Personas datiem.”

1.2.    Jūsu personas datu iesniegšana Vītolu fondam ir brīvprātīga. Tomēr, ja jūs nenodrošināsiet noteiktu informāciju, mēs nevarēsim īstenot dažus no mērķiem, kas ir minēti šajā paziņojumā.

1.3.    Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs to datu likumību, kas apstrādāti pirms šīs piekrišanas atsaukuma.

1.4.    Vītolu fonds ir datu pārzinis un atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi.

1.5.    Mēs aizsargājam jūsu privātumu un datu konfidencialitāti, veicot visas nepieciešamās darbības, ko paredz piemērojamie tiesību akti. Vītolu fonds nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Vītolu fonds pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

2. Personas datu izmantošanas mērķi

2.1.        Mēs varam izmantot jūsu personas datus Vītolu fonda mērķa īstenošanai, lai:  

 2.1.1.               Izskatītu Jūsu pieteikumu;

2.1.2.               Identificētu jūs citu kandidātu un stipendiātu vidū;

2.1.3.               Izvērtētu jūsu atbilstību stipendijas piešķiršanas kritērijiem;

2.1.4.               Sazinātos ar jums;

2.1.5.               Noslēgtu stipendijas ziedojuma līgumu;

2.1.6.               Ievērotu juridiskās, lietvedības un grāmatvedības noteikumu prasības;

2.1.7.               Aizsargātu Vītolu fonda un ziedotāju tiesiskās intereses;

2.1.8.               Sagatavotu atskaiti ziedotājam par finanšu līdzekļu izlietojumu;

2.1.9.      Apkopotu statistiku par saņemto finanšu līdzekļu izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

2.1.10.   Lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;

2.1.11.   Reaģētu uz juridiskām vai citām strīdu izšķiršanas procedūrām, revīzijām vai valsts pārvaldes institūciju un valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem.

2.2.          Mēs neizmantosim jūsu personas datus mērķiem, kas ir nesavienojami ar iepriekšminētajiem mērķiem, nav apstiprināti ar jūsu atļauju vai gadījumos, ja to nepieprasa piemērojamie tiesību akti.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šādam juridiskajam pamatojumam:

3.1.1.   Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6 (1). panta a). punkts (jūsu piekrišana);

3.1.2.   GDPR 6 (1). panta b). punkts (pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas);

3.1.3.   GDPR 6 (1). panta c). punkts (atbilstība juridiskajām saistībām);

3.1.4.   GDPR 6 (1). panta d). punkts (likumā noteikts juridisks pienākums);

3.1.5.   GDPR 6 (1). panta e). punkts (sabiedrības intereses);

3.1.6.   GDPR 6 (1). panta f). punkts (mūsu likumīgās intereses);

3.1.7.   GDPR 9 (2). panta a). punkts (jūsu nepārprotama piekrišana īpašas kategorijas datu apstrādei).

4. Personas datu saņēmēji

4.1.    Jūsu personas datus daļēji vai pilnīgi varam nodot:

4.1.1.      stipendijas tiešajiem Ziedotājiem, kuri pieņem lēmumu par finansiālā atbalsta sniegšanu, ziedojot stipendijām;

4.1.2.      Vītolu fonda padomei, kas izskata stipendiju pieteikumus;

4.1.3.      Trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, e-pastu piegādes pakalpojumus, grāmatvedības programmas uzturēšanas un datu uzglabāšanas pakalpojumus.

5. Personas datu uzglabāšana

5.1.    Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams iepriekšminētajiem mērķiem, ievērojot informācijas drošības un konfidencialitātes prasības.

5.2.    Gadījumā, ja mūsu sadarbības rezultātā jūs saņemat stipendiju, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes praksi stipendijas saņēmējiem, noslēdzot stipendijas līgumu un atbilstoši informējot.

5.3.    Ja tiek uzsākta tiesvedība, tad personas datus uzglabāsim līdz šādas tiesvedības beigām, tostarp iespējamiem pārsūdzības iesniegšanas periodiem, un pēc tam dzēsīsim.

6. Sīkdatnes

6.1.    Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Vītolu fonda un mājas lapas apmeklētāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Vītolu fonda mājas lapu (www.vitolufonds.lv). Vītolu fonds nekādā veidā neizmanto, neanalizē sīkdatnēs ietverto informāciju, izņemot tiem mājas lapas funkcionālajiem un obligātajiem nolūkiem, kurus ir paredzējis mājas lapas uzturētājs.

6.2.    Ja mājas lapas apmeklētājs nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to koriģēšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, izteiktu iebildumus par jūsu personas datu apstrādi, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai paustu citus iebildumus, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, jūs varat iesniegt pieprasījumu: datuaizsardziba@vitolufonds.lv, vai Lāčplēša ielā 75B, Rīga, LV-1011, tālr. +371 26022856.

 

Ja uzskati, ka ar jūsu saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā Vispārējās personas datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām, jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.

 

Valdes priekšsēdētāja ______________________Vita Diķe

                                                                                    /paraksts/

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums