Statūti

Apstiprināti 2004.gada 27.decembrī.

RĪGĀ

1. FONDA NOSAUKUMS, DARBĪBAS MĒRĶI, VIRZIENI UN TERMIŅI.

1.1. Fonda nosaukums ir “VĪTOLU FONDS ” (turpmāk tekstā – Fonds).

1.2. Fonda mērķis ir ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem veicināt izglītību Latvijā.

1.3.Savu uzdevumu īstenošanai Fonds:

1) organizē un piešķir stipendijas un pabalstus;

2) organizē finansu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Fonda mērķu sasniegšanai;

3) organizē Fonda un Fondam ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu;

4) piešķir apbalvojumus un godalgas personām par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumiem izglītības veicināšanā Latvijā;

5) veic izdevējdarbību un attiecīgo Fonda mērķiem un uzdevumiem atbilstošo reklāmas darbību un sabiedriskus pasākumus;

6) veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Fonda mērķu sasniegšanu.

1.4. Fonda darbības termiņš nav ierobežots.

2. FONDA JURIDISKAIS UN MANTISKAIS STATUSS.

2.1. Fonds ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāju noteikto mērķu sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

2.2. Fonds ir juridiska persona, tam ir patstāvīga bilance un savi banku konti, savs zīmogs un veidlapas.

2.3. Fondam var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kas nav izņemts no civiltiesiskās apgrozības kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs.

Fonds savā vārdā iegūst mantiskas un nemantiskas tiesības, uzņemas pienākumus, tas var būt prasītājs un atbildētājs visās tiesu iestādēs.

2.4. Fonds var veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību Fonda mērķu sasniegšanai.

2.5. Fonds atbild par savām saistībām ar visu savu mantu.

Fonds neatbild par dibinātāju saistībām.

Dibinātāji neatbild par Fonda saistībām.

2.6. Savā darbībā Fonds ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, šos Statūtus, Fonda izpildinstitūciju lēmumus u.c. tā darbību reglamentējošus noteikumus.

2.7. Fonds ir bezpeļņas organizācija, tā saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Statūtos paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp Fonda dibinātājiem vai Padomes locekļiem.

2.8. Fonda mantu, kapitālus veido:

1) dibinātāju nodalītā manta;

2) ziedojumi;

3) ienākumi no Fonda īpašumiem;

4) ienākumi no saimnieciskās darbības;

5) jebkura cita veida manta, kuras iegūšana atbilst likumiem un Fonda darbības mērķiem

2.9. No citām personām Fonds var iegūt mantu īpašumā vai lietojumā.

Manta, ko Fonds iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām bez atlīdzības (ziedojumi, dāvinājumi, mantojumi u.tml.), tiek nodota Fondam likumā noteiktā kārtībā ar līgumiem vai citiem likumā noteiktiem īpašuma tiesību pārgrozošiem dokumentiem.

Manta, ko Fonds iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām par atlīdzību, tiek nodota Fondam likumā noteiktā kārtībā atbilstoši vispārīgiem darījuma dokumentiem.

Saņemot mantu Fonda īpašumā vai lietojumā bez atlīdzības, Fondam ir saistoši tās dāvinātāja, ziedotāja noteikumi, uzlikumi vai citi ar šo mantu saistīti aprobežojumi.

2.10. Visa Fonda manta, kapitāli tiek iedalīti neaizskaramā kapitālā un aizskaramā kapitālā.

Fonda neaizskaramais kapitāls ir manta, tai skaitā arī naudas līdzekļi, ko Fonds ieguvis īpašumā kā dāvinājumus un ziedojumus, un kuru lietošana ir aprobežota tikai ar šīs mantas augļu (īres, nomas maksājumi, kapitāla procenti u.tml.) gūšanu.

Aizskaramais kapitāls ir Fonda manta, ar kuru Fonds nav ierobežots rīkoties.

2.11.Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda mērķu un uzdevumu realizācijai:

1) Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu piešķiršanai. Fonda stipendiju, pabalstu un godalgu saņēmēji nedrīkst būt Fonda dibinātāji, Padomes un Valdes locekļi.

2) Fonda organizatoriskās darbības nodrošināšanai, personāla un pārvaldes aparāta izdevumu segšanai;

3) Fonda kustamā un nekustamā īpašuma iegādei un uzturēšanai;

4) likumam un statūtiem atbilstošai saimnieciskai darbībai ;

5) Fonda mērķu un uzdevumu īstenošanas gaitā radušos izdevumu segšanai;

6) Fonda mantas, kapitālu palielināšanai.

2.12.Jautājumi par Fonda līdzekļu izmantošanu ir Valdes kompetencē, kura izlemj visus jautājumus par Fonda līdzekļu izmantošanu, izņemot atsevišķos šai statūtos norādītos gadījumos, kad šī jautājuma izlemšanai nepieciešama Fonda Padomes piekrišana.

2.13.Fondam ir tiesības nodarbināt personas algotā vai brīvprātīgā darbā.

Visus jautājumus par personu darbu, darba atalgojumu un ar darba veikšanu saistīto izdevumu atlīdzību izlemj Valde, bet attiecībā uz Valdes locekļu darbu- Padome.

2.14.Fondam aizliegts piešķir finanšu līdzekļus, sniegt galvojumus, izdot vekseļus vai citādi finansēt dibinātājus, Padomes, Valdes locekļus, kā arī citas personas, kurām ir līdzīga mantiska ieinteresētība, tai skaitā laulātos, radiniekus un svaiņus, skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei.

3. SIMBOLIKA UN PUBLISKĀ DARBĪBA.

3.1. Fondam ir sava simbolika, ko apstiprina Fonda Valde.

Fonda simbolika tiek atveidota uz Fonda veidlapām, nozīmēm un citām atribūtikām.

3.2. Fondam var būt savi izdevumi - laikraksti, žurnāli un interneta mājas lapas.

3.3.Fondam ir tiesības veikt likumam atbilstošu publisko darbību.

4. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA.

4.1. Fonda pārvaldes institūcijas ir Padome un Valde.

4.2. Fonda pārvaldes institūcijās var būt tikai pilngadīgas personas, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijas Republika.

Padome atceļ Padomes un Valdes locekļus no amata, ja attiecīgās izpildinstitūcijas locekļi maina savu pastāvīgo dzīves vietu no Latvijas uz citu valsti.

5. PADOME.

5.1.Padome sastāv no pieciem līdz deviņiem locekļiem, no kuriem viens ir Padomes priekšsēdētājs.

5.2.Par Padomes locekli var būt Fonda dibinātāji, viņu lejupējie radinieki ( bērni, mazbērni, mazmazbērni utt.), kā arī citas personas.

Padomes sastāvs tiek veidots tā, lai jebkurā gadījumā vairākumu no Padomes locekļiem sastādītu Fonda dibinātāji un viņu lejupējie radinieki.

Dibinātāji var būt Padomes vai Valdes locekļi. Dibinātāji var ieņemt Padomes vai Valdes priekšsēdētāju amatus.

5.3.Ierakstot Fondu nodibinājumu reģistrā, Padomes locekļu skaitu atbilstoši Fonda statūtiem nosaka dibinātāji.

Ierakstot Fondu nodibinājumu reģistrā, Padomes locekļus un Padomes priekšsēdētāju amatā ieceļ dibinātāji.

Pēc Fonda ierakstīšanas nodibinājumu reģistrā visus jautājumus par Padomes locekļiem izlemj Padome, kura nosaka Padomes locekļu skaitu, ieceļ amatā un atceļ no amata Padomes locekļus un Padomes priekšsēdētāju.

5.4.Padomes locekļus un Padomes priekšsēdētāju amatā ieceļ uz 5 gadiem.

Padomes locekļus un Padomes priekšsēdētāju amatā var iecelt atkārtoti.

5.5.Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.

Padome organizē savu darbu sēdēs.

Padomes locekļi savu darbu veic bez atlīdzības.

5.6.Padomes locekļi un Padomes priekšsēdētājs var atkāpties no amata pēc savas iniciatīvas.

Padomes locekli var atcelt no amata par neierašanos Padomes sēdēs trīs reizes pēc kārtas.

5.7. Tikai Padome ir tiesīga:

1) izlemt jautājumus par Fonda Statūtu grozīšanu;

2) lemt par Fonda mērķu grozīšanu;

3) lemt jautājumus par Fonda darbības izbeigšanu vai turpināšanu,

4) lemt jautājumus par Fonda reorganizāciju,

5) ievēlēt un atcelt no amata Padomes locekļus un Padomes priekšsēdētāju;

6) ievēlēt un atcelt no amata Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju, Revidentu, noteikt viņu atalgojumu un izskatīt sūdzības par viņiem. Padome var atcelt jebkuru Valdes locekli un Revidentu pirms viņa pilnvaru termiņa izbeigšanās,

7) lemt par Fonda nekustamās mantas atsavināšanu, tās apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, kredītu ņemšanu un galvojumu došanu,

8) lemt jautājumus par neaizskaramā kapitāla apsaimniekošanu,

9) izlemt jautājumus par Fonda likvidāciju un likvidatoru iecelšanu ar tiesībām noteikt, ka likvidāciju var veikt arī citas personas , kas nav Valdes locekļi.

5.8. Lēmumus Padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.9. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no Padomes locekļiem.

Kvoruma trūkuma dēļ sasaucama atkārtota sēde, kura ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 3 Padomes locekļi, no kuriem vismaz diviem jābūt dibinātājiem vai viņu lejupējiem radiniekiem.

5.10.Tiesības izvirzīt jautājumus Padomes izskatīšanai ir jebkuram Padomes un Valdes loceklim, kā arī Revidentam.

5.11.Kārtējo Padomes sēdi sasauc Valde ne retāk kā reizi gadā, izziņojot par to ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms sēdes norises dienas.

5.12. Ārkārtas Padomes sēdi sasauc Valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa Revidents vai vismaz divi no Padomes locekļiem.

5.13. Lēmumu par ārkārtas Padomes sēdes norises dienu un vietu jāpieņem un tas jāpaziņo Padomes locekļiem nedēļas laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Sēdes norises dienu jānosaka ne agrāk par 1 nedēļu un ne vēlāk par 2 nedēļām no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5.14. Padomes sēdes sasaukšanas vietu nosaka Valde.

5.15. Padomes darbu var organizēt neklātienē, izsūtot rakstveidā katram Padomes loceklim attiecīgo Padomes lēmuma projektu. Šajā gadījumā Padomes lēmums tiek uzskatīts par izlemtu, ja par to rakstveidā balsojuši visi Padomes locekļi. Šie Padomes locekļu atsevišķie balsojumi pievienojami attiecīgajam Padomes lēmumam.

5.16 Padomes sēdes var notikt bez iepriekšējas sasaukšanas, ja tajās piedalās visi Padomes locekļi un tie vienbalsīgi piekrīt noturēt sēdi.

6.VALDE.

6.1. Valde pārzina un vada Fonda lietas, pārvalda mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem likumā un statūtos noteiktā kārtībā.

6.2. Valdē ir trīs locekļi.

Valdes locekļus amatā ieceļ un atceļ ar Padomes lēmumu.

Valdes locekļus amatā ieceļ uz 2 gadiem.

6.3.Valdes darbu organizē Valdes priekšsēdētājs, kuru ievēl Padome

Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības, un katrs Valdes loceklis pārstāv Fondu atsevišķi bez ierobežojuma.

Pienākumu sadali starp Valdes locekļiem un Fonda dokumentācijas vešanas kārtību nosaka Padome.

6.4. Valdes locekļiem par savu pienākumu veikšanu ir tiesības saņemt atlīdzību, kuras apmēru un izmaksas kārtību nosaka Padome.

6.5. Ierakstot Fondu nodibinājumu reģistrā, Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju amatā ieceļ dibinātāji.

7. UZSKAITE UN GADA PĀRSKATS.

7.1. Fonds organizē lietvedību, grāmatvedības un statistisko uzskaiti, sastāda un iesniedz pārskatus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

7.2. Pēc pārskata gada beigām Valde sagatavo un iesniedz izskatīšanai Padomei Fonda gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Fonda gada pārskatu pārbauda Revidents.

Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam Fonds likumā noteiktā kārtībā iesniedz gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam un reģistra iestādei.

7.3. Likumā noteiktā kārtībā Fonds un tā ziedotāji var saņemt nodokļu samaksas atvieglojumus un atbrīvojumus.

8.FONDA DARBĪBAS KONTROLE UN REVĪZIJA.

8.1. Fonda saimnieciski finansiālo darbību kontrolē Revidents.

Revidents var būt viena persona vai revīzijas komisija trīs personu sastāvā vai persona, kura atbilstoši likumiem atzīstama par zvērinātu revidentu vai auditorfirmu.

Ierakstot Fondu nodibinājumu reģistrā, Revidentu atbilstoši Fonda statūtiem izvēlas un amatā ieceļ dibinātāji.

Pēc Fonda ierakstīšanas nodibinājumu reģistrā visus jautājumus par Revidenta izvēli un amatā iecelšanu un atcelšanu no amata izlemj Padome.

Revidentu amatā ieceļ uz 2 gadiem.

8.2. Revidents revidē visu Fonda mantu, īsteno kontroles un pārbaudes pasākumus.

8.3. Revidents revidē Fonda finansu darbību un līdzekļu izlietojumu un pārbauda tā grāmatvedību ne retāk kā reizi gadā.

Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem Revidents iesniedz Padomei.

Gadījumā, ja Revidents ir revīzijas komisija, tad revīzijas komisija visus jautājumus izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu.

8.4.Personas, kuras ziedo nodibinājumam, var jebkurā laikā pārliecināties par Fonda darbību un likumā noteiktā kārtība iepazīties ar visiem Fonda dokumentiem, izņemot dokumentus un ziņas par citām personām, kuras ir ziedojušas Fondam.

9. FONDA DARBĪBAS IZBEIGŠANA.

9.1. Fonda darbība izbeidzas likumā noteiktos gadījumos un citos gadījumos, ja par to lēmumu ir pieņēmusi Fonda Padome.

9.2. Fonda darbības izbeigšana tiek organizēta atbilstoši likumiem.

9.3.Izbeidzot Fonda darbību, pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas summu deponēšanas un citu likumā paredzēto izdevumu segšanas atlikusī Fonda manta tiek nodota līdzīgu mērķu un rakstura nodibinājumam Latvijas Republikā , kuram nav peļņas gūšanas rakstura, un, kuru izvēlas Padome.

Gadījumā, ja Fonda darbības izbeigšanas brīdī Latvijas Republikā nepastāv līdzīgu mērķu un rakstura nodibinājums, tad Fonda atlikusī manta nododama citai jebkāda veida labdarības institūcijai, kurai nav peļņas gūšanas rakstura, un, kuru izvēlas Padome.

9.4.Sadalot vai nododot atlikušo Fonda mantu, jāievēro ziedotāju un dāvinātāju noteikumi par rīcību ar Fondam ziedoto, dāvināto mantu Fonda darbības izbeigšanas gadījumā.

Šeit minētie ziedotāju un dāvinātāju noteikumi par rīcību ar Fondam ziedoto, dāvināto mantu nav grozāmi vai izmaināmi, un tie ir obligāti visām Fonda pārvaldes institūcijām.

10.FONDA REORGANIZĀCIJA.

10.1.Fondu var reorganizēt likumā noteiktā kārtībā tā apvienošanas vai sadalīšanas ceļā.

10.2. Fonda apvienošana var notikt kā pievienošana vai saplūšana.

Pievienošana ir process, kurā Fonds vai nu kā pievienojamais nodibinājums nodod visu savu mantu citam līdzīgu mērķu nodibinājumam kā iegūstošam nodibinājumam vai arī Fonds kā iegūstošais nodibinājums saņem no cita nodibinājuma visu tā mantu kā no pievienojamā nodibinājuma.

Fondam var pievienot jebkuru citu mantas kopumu, kam ir pastāvošā likumdošanā noteiktās nodibinājuma pazīmes, ja tas nav pretrunā ar likumu.

Saplūšana ir process, kurā Fonds kopā ar vienu vai vairākiem citiem nodibinājumiem kā pievienojamie dibinājumi nodod visu savu mantu jaundibināmām nodibinājumam kā iegūstošam nodibinājumam.

Apvienošanas gadījumā pievienojamā nodibinājuma tiesības un saistības pāriet iegūstošam nodibinājumam, un pievienojamais nodibinājums beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Saplūšanas gadījumā jaundibināmais dibinājums izveidojams likumā noteiktā kārtībā, un par tā dibinātājiem uzskatāmi pievienojamie dibinājumi.

10.3.Fonda sadalīšana ir process, kura Fonds kā sadalāmais nodibinājums nodod savu mantu vienam vai vairākiem citiem līdzīgu mērķu nodibinājumiem kā iegūstošiem nodibinājumiem sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā.

Sašķelšanas gadījumā Fonds nodod visu savu mantu, tiesības un saistības diviem vai vairākiem iegūstošiem nodibinājumiem un Fonds beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Nodalīšanas gadījumā Fonds nodod daļu savas mantas, tiesības un saistības vienam vai vairākiem līdzīgu mērķu nodibinājumiem. Nodalīšanas gadījumā Fonds turpina pastāvēt.

Nodalīšanas gadījumā iegūstošais nodibinājums var būt jau esošs vai jaundibināms nodibinājums. Iegūstošā jaundibināmā nodibinājuma izveidošanas gadījumā Fonds uzskatāms par tā dibinātāju.

10.4. Fondu var reorganizēt tikai ar noteikumu, ka jebkurš iegūstošais nodibinājums veic savu darbību uz tādu statūtu pamata, kas atbilst Fonda statūtos noteiktiem mērķiem un principiem.

Rīgā, 2004.gada 27.decembrī.

Fonda Valdes priekšsēdētāja ___________________Vita Diķe

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums