Arhīvs

DECEMBRIS - 2010

„Ja brīnumam tic, tas piepildās,

Ja brīnumu gaida, tas atnāk,

Ja brīnumā dalās , tas sagādā prieku!”

 

Brīnums ir noticis, šajā gadā fonda mērķim - stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt kādā no Latvijas augstskolām, ziedoti Ls 1 019 141.  

Paldies ziedotājiem!

Jaunums:

  • Metas Ūdres piemiņas stipendija
  • A/S „Swedbanka” stipendija
  • Kristinas un Svena stipendija
  • Lauras un Carlos Losciales stipendija
  • Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē stipendija

02.12. Ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics ielūdz stipendiātus uz vakariņām.


Aivara Andersona ģimenes stipendiāti ciemos pie ziedotājas

03.12. Rūķu darbnīca Vītolu fondā. Stipendiāti ir sagatavojuši un iesnieguši fondā fantastiskas Ziemassvētku kartiņas. Tās svētkos sveiks  fonda ziedotājus, sadarbības partnerus un draugus. Pārējās nonāks „Ziedot. Lv”  labdarības tirdziņā. Iegūtie līdzekļi  tiks ieskaitīti projektam „Eņģeļi pār Latviju.”


Ziemassvētku kartiņas

04.12. Mērķziedojums no "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas. Godinot mūžībā aizgājušo Arvīdu Vītolu, Olga, Zigurds Kurmīši, Ingrīda un Nikolajs Bulmaņi ziedojuši Draugu stipendijai.

06.12. Fonda dibinātāji  atgriezās no Australijas ar ziedojumu Draugu stipendijai no Pertas un Brisbenas Latviešu biedrības, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē  dibina savu stipendiju. Paldies LAAJ   priekšniekam Ruņģa kungam par  organizēto apciemojojumu un iespēju uzstāties ar svētku runu. Vītolu ģimenei bija iespēja tikties ar ziedotājiem  - Adelaidas Latviešu biedrības priekšnieku Bruno Krūmiņu, "Daugavas vanagu" Austrālijas nodaļas priekšnieku Aivaru Saulīti,  Ilzi Groves, Ēriku Buduli, Daci un Andri Dārziņiem, Veltu Voitkuns.


No kreisās: Juris Jakovics (LAAJ-Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlande vicepriekšsēdis), Vilis un Marta Vītoli, Ilze Groves un Ēriks Ingevics (Kanberas Latviešu Biedrības valdes priekšsēdis)

06.12. Mērķziedojums Hrgetič ģimenes stipendijām.


Hrgetič ģimene ar stipendiātiem

06.12. Mērķziedojums Rikardo un Martas Pantin stipendijai.

07.12. SIA „BIKO-LAT” valdes locekle Agnija Dzelme tiekas ar stipendiātiem. Interesanta prezentācija par firmas darbību  Latvijā un pasaulē. SIA „Biko-Lat” 2003. gadā uzsāka sadarbību ar Vītolu fondu. Ik gadus trīs Valmieras novada jaunieši studē ar uzņēmuma dibinātām stipendijām. Tiek parakstīts sadarbības līgums vēl uz trim gadiem un saņemts mērķziedojums.


Agnija Dzelme ar stipendiātiem

09.12. Ziedotāja Biruta Heistere ielūdz gan bijušos, gan esošos stipendiātus uz svētku vakariņām restorānā” Otto Schwarz”.

 
Biruta Heistere ar stipendiātiem

10.12. Mērķziedojums no Voldemāra Gulēna vecāku ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendijai.


Gulēnu ģimene

10.12. Ziedojums no "Daugavas vanagu" Minsteres kopas Draugu stipendijai.

11.12. Kolēģe Inna Mogutova absolvēja augstskolu „Turība” un ieguva  maģistra grādu „Sabiedrisko attiecību speciālists”. Apsveicam!!!

13.12. Fondam svētki - ziedojums šogad saņemts vairāk kā 1 000 000 latu. Paldies visiem ziedotājiem!!!


Ziedojumi 2010.gadā

15.12. Zvans no Anglijas par jaunu stipendiju. Piederīgie, godinot Metas Ūdres piemiņu  vēlas dibināt mūža stipendiju. 

16.12. Mērķziedojums Jāņa Ķirša stipendijai.


Jānis Ķirsis

16.12. Padomes sēde, kuras laikā Vītolu fonds prezentēja padomei 2010.gadā paveikto.


Ziedojumi neaizskaramajā kapitālā


Ziedojumi pa gadiem 2001 - 2010

 


Padomes sēde

7.12. Mērķziedojums Viļa un Carolīnas Vītolu stipendijām.


Vilis un Carolina Vītoli

17.12. Fonds saņem vēstuli par ziedojumu Lauras un Carlos Losciales stipendijai.

18.12. Fondā viesojas zviedrs Svens Sahle. Ir Ziemassvētku laiks un  viņš vēlas ziedot labdarībai. Paldies Valdim Liepiņam, kurš ieteica, ka VF var dibināt stipendiju. Pēc tikšanās ar fonda dibinātāju Vili Vītolu Svens Sahle dibina  Kristinas un Svena stipendiju. Tas ir pirmais gadījums fonda vēsturē, kad  stipendiju dibina cittautietis.

22.12. Mērķziedojums Gunāra un Ināras Reiņu stipendijai.


Gunārs un Ināra Reiņi ar stipendiātiem

23.12. Jauna stipendija no A/S "Swedbanka". Fondam pienāk vēstule no  A/S „Swedbanka” partnera - SIA  pro[d]aktiv vadītājas Daces Mences, Fonda „Ziedot” vadītājas Rūtas Dimantas, A/S „Swedbanka” pasākumu mārketinga speciālistes Daces Ozoliņas: „Līdz ar sirsnīgiem Ziemassvētku sveicieniem, vēlamies Jums darīt zināmus „Swedbankas” darbinieku balsojuma rezultātus par 100 000 eiro ziedojuma sadalījumu 20 sociāli svarīgu projektu atbalstam.  Atgādinu, ka Jau otro gadu pēc kārtas Ziemassvētku laikā „Swedbank” ziedo Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas nevalstiskajām organizācijām. Šogad  „Swedbankas” darbinieki balsojot pieņēma lēmumu, kā katrā valstī sadalīt šim nolūkam paredzētos līdzekļus. pēc Pēc 39 „Swedbankas” darbinieku  balsojuma 2.7% (Ls 2701) no  labdarībai paredzētā ziedojuma saņems Vītolu fonds. Pateicībā VF padome izlēma, ka tiks dibināta A/S „Swedbanka” stipdendija.

22. 12. ERGO mērķziedojums stipendijām.

22.12. Godinot Kārli Ātrenu 50 gadu jubilejā, decembrī ziedojuši: Rauls Ivars Apelis, Andrejs Pauls Stīpnieks, Ilze Russell, Artūrs Ernšteins , Tamāra Williams, Pēteris Mārtiņš Stupāns, Lita Ātrena. Stipendijai noziedojis arī pats Kārlis Ātrens.


Kārlis Ātrens savā 50 gadu jubilejā

24.12. Ziemassvētki.

„Lai kurā pasaules malā Tu atrastos šai Svētvakarā īstenībā vai sapņos, ceļš cauri apsnigušu egļu godasardzei vedīs uz Mājām. Pa ceļam eņģeļi sabērs plaukstās kristālus no apsarmojušiem bērzu zariem, to mirdzums atkausēs sirdis un darīs skaidrākas acis, bet šai baltajā ceļā Tevi pavadīs Mīlestība - pret savu Tēvuzemi un sev tuvajiem cilvēkiem tajā. Tā būs Tava Zvaigžņu stunda, kad saklausīsi - kāds klusi saka paldies, kad sajutīsi, ka nav pasaulē nekā stiprāka par trim vārdiem: ticība, cerība, mīlestība.”

 

Vēlam gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

Ziedotāji 
2010.gada decembris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Māra Hrgetič       3470,00 
Vilis un Carolina Vītoli            2800,00
JĀNIS ĶIRSIS 270,00
RICARDO CASANOVA UN MARTA PANTIN  1400,00
Anonīms ziedotājs 2750 $/  1485,00
Nikolajs un Ingrīda Bulmaņi /pieminot Arvīdu Vītolu - 200 $/  108,00
Zigurds un Olga Kurmītis /pieminot Arvīdu Vītolu - 100 $/  54,00
AUSMA SOLVEIGA PĀVULĀNE 50,00
Ilze Šulce 10,00
ANDREJS, DULCIE OZOLIŅI 1217,58
Astrīda Jansone /draugu stipendijai/  5,00
ERGO LATVIJA AAS 1785,00
BIKO-LAT SIA 9630,00
Talsu novada fonds 100,00
Pertas un Brisbenas Latviešu biedrības ziedojums /474.00 AUD/  246,96
Daugavas Vanagu Minhenes kopas / EUR 1000 - 702.80**/ 708,60
LATVIAN AUSTRALIAN CREDIT CO-OP /EUR 3569.27 - 2508.50**/ 2528,83
LATVIAN RELIEF AND DEVELOPMENT FUND /CAD 6446.02 - 3409.94**/ 3448,62
Kristina un Sven Thorngren 3000,00
Kārļa Ātrena 50.gadu jubileja  
RAULS IVARS APELIS 25,00
ANDREJS PAULS STĪPNIEKS 30,00
Kārlis Jānis Ārtens /Ilze, Arturs, Kārlis/ 100,00
Kārlis Jānis Ārtens /No mammas un Tamāras/  50,00
PĒTERIS MĀRTIŅŠ STUPĀNS 50,00
Ulda Klausa Jubilejas stipendija 
VALTERS GAILIS 10,00
 Kopā:            39 203,83
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.01.03

 

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us