Arhīvs

JŪLIJS - 2011

Jaunums:

  • Hugo Roberta un Mirdzas Karlssonu piemiņas stipendija
  • Bertas Elīzas Pilskalnes (dzim. Bērziņas) piemiņas stipendija

04.07. Fondā viesojas Māris Slokenbergs, jo atvedis ziedojumu no Ādolfa Sīļa, kurš draugu piemiņai dibina stipendijas.  

Ādolfs Sīlis ieradās Vītolu fondā ar jaunu ziedojumu, jo viņš ir kļuvis par testamenta izpildītāju mūžībā aizgājušajiem Anglijas latviešiem Sandrai Pētersonei un Edwardam Dunēnam. Viņi ir vēlējušies daļu no testamentā atstātajiem līdzekļiem ziedot maznodrošinātu jauniešu izglītībai Latvijā un uzticējuši savu gribu īstenot Ādolfam Sīlim.

Sandra Pētersons (1925-2010) ieceļoja Anglijā 1947. gadā. Viņa strādājusi dzelzceļu pārvaldē par rasētāju, bijusi Ādolfa Sīļa ģimenes draudzene. Visu mūžu Sandra Pētersons ziedojusi dažādiem labdarības projektiem, bijusi DV biedre Straumēnu nodaļā. Viņa dzīvoja viena  netālu no Straumēniem un 2010. gadā 85 gadu vecumā īsi pirms Ziemassvētkiem aizgājusi mūžībā. Viņas vēlme bija gan atbalstīt jauniešu izglītību, gan palīdzēt bijušajiem leģionāriem.


Sandra Pētersone

Edwards Dunēns (1910-2010) dzimis Vidzemē, bet trimdā Anglijā  nodzīvoja bagātu mūžu- tikai dažas nedēļas viņam pietrūka līdz simt gadu jubilejai. Edwards Dunēns izglītojās pašmācības ceļā, bija ļoti inteliģents, patīkams sarunu biedrs, daudz lasīja. Visu mūžu viņš bija īstens Latvijas patriots, aktīvi darbojās DV Straumēnu nodaļā..  Pēdējos gadus Edwards Dunēns pavadīja „Straumēnos”, ar Ādolfu Sīli iepazinās mūža nogalē un izlēma, ka šis godīgais un savu Tēvzemi mīlošais cilvēks spēs īstenot viņa sapni palīdzēt Latvijai.


Edwards Dunēns

Lauku mājas Straumēni, latviskuma saliņa Anglijas vidienē, kur jau vairākus gadu desmitus, kalpo par saiešanas vietu un kultūras centru svešumā mītošajiem latviešiem, un tur mājvietu un aprūpi atraduši daudzi sirmie tautieši. Daudzu jo daudzu sapņi saistās ar cerību redzēt savu Tēvzemi brīvu, varenu, laimīgu, tāpēc ik dievkalpojums tiek sākts ar lūgšanu par Latviju. Arī Sandras Pētersons un Edwarda Dunēna vēlme bija palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Viņi savu uzticību īstenot visu mūžu lolotos sapņus dāvāja cilvēkam, kurš ar savu mūžu ir apliecinājis gribu paveikt visu iespējamo, reizēm pat neiespējamo, savas Tēvzemes labā.

15.07. Tikšanās  viesnīcā „Radi un draugi” ar ziedotājiem Andreju un Dulcie Ozoliņiem.  Tiek saņemts mērķziedojums ALIF  stipendijām, Laimas Speakman-Brown piemiņas, Andrejs un Dulcie Ozoliņu,  Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas stipendijām.


Dulcie un Andrejs Ozoliņi  

18.07. Fondā viesojas „Daugavas vanagu” Melburnas nodaļas  priekšnieks Aivars Saulītis ar kundzi Māru Saulīti. Pēc tikšanās ar stipendiātiem Saulīšu ģimene paziņo, ka dibinās  Māras mātes Bertas Elīzas Pilskalnes (dzim. Bērziņas) piemiņas stipendiju, kas tiek novēlēta Rūjienas novada jauniešiem.


Māra un Aivars Saulīši ar stipendiātiem 

18.07. Fondā viesojas  ziedotāju Gundara un Astrīdas Strautnieku mazdēls Ēriks Voits.


Ēriks Voits

19.07. Fondā viesojas ziedotāja Valda Lēvešteina.


Valda Lēvenšteina

20.07. Fondā viesojās Korp!Imeria, Anglijas kopas biedre Vija  Hjūza-Zauere. Viņa tiekas ar  stipendiāti Agnesi Katlapu.


Agnese Katlapa un Vija Hjūza-Zauere

21. 07. Vītolu fonda padomes sēde.

21.07. Fondā viesojās ziedotāji Arnis Apsītis un Gunārs Reinis.

                          
Arnis Apsītis                                                                                                       Gunārs Reinis

22.07. Mērķziedojums PBLA stipendijām.


Pasaules brīvo latviešu apvienība

28.07. Tikšanās ar ziedotāju Veltu Voitkuns.


Velta Voitkuns

30.07. Mēŗkziedojums Hugo Karlssona stipendiju fondam.

            Vītolu fonds ir saņēmis ievērojamu ziedojumu - $205 000 no Hugo Roberta Karlssona. H.R.Karlssona, amerikāņa,  vēlme bija īstenot mūžībā aizgājušās dzīvesbiedres Mirdzas sapni palīdzēt viņas Tēvzemei, tāpēc savā testamentā visu garajā mūžā sakrāto viņš novēlēja Latvijas jauniešu izglītībai.

            Mirdza (1926-2007) un Hugo (1930-2010) Karlssoni dzīvoja Media, PA (pie Broomall, PA), bija Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev. lut. draudzes ilggadēji locekļi , regulāri ziedoja draudzes vajadzībām, sniedza finansiālu atbalstu arī cilvēkiem Latvijā. Abi apbedīti Chapel of Peace Mausoleum, Glenwood Memorial Garden, Broomall, Pa.  

            Pateicoties Ivaram Bērziņam un Dr. Arvīdam Ziedonim, Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev. lut. draudzes mācītājam, LELCAI un  īpaši kasierim Vilmāram Beiniķim veiksmīgi tika nokārtotas nepieciešamās formalitātes, un Vītolu fonds ir uzņēmies Mirdzas un Hugo Karlssonu stipendijas administrēšanu, kura sniegs iespēju mazturīgiem  un talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Ziedojums tiks nolikts Hugo Karlssona  stipendiju fonda neaizskaramajā kapitālā un iegūtiem procentiem ik gadus  tiks maksātas Hugo un Mirdzas Karlssonu piemiņas stipendijas.

ZIEDOTĀJI JŪLIJĀ

Ziedotāji 
2011.gada jūlijā
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Latvian EV Luth church /$ 205 000 - LVL 100 450.00/  NK 103 012,50
PBLA Pārstāvniecība 22 477,00
Ādolfs Sīlis, Aleksandrs Pētersons / Edwards Duēna stip./  3 266,67
Borisa un Ināras Teterevu Fonds 2 600,00
Jānis Andersons 2 500,00
Investīciju Risinājumi, SIA 2 400,00
Latviešu Fonds 1 400,00
Korp.IMERIA, Anglijas kopa 1 111,00
Kārlis Streips /Laimona Streipa un Līgas Korsts Streipas piemiņas stip./  1 000,00
ERGO Latvija AAS 945,00
Ileane Elza Bolšaite 100,00
Vija Valdmane, Ināra Spalviņa, Eleonora Šturma / $ 200 - LVL 97.00 ** Elzes Ķezberes piemiņas stip./ 99,20
Juris Beņķis 25,00
Agrita Krieviņa/ B. Rubesa piemiņas stipendijai/ 20,00
Anglijas Latviešu izglītības Fonds
    Anglijas Latviešu izglītības Fonda stip. /GBP 6000 - LVL 4806.00**/ 4 816,20
    Laimas Speakman Brown piemiņas stip.  /GBP 4500 - LVL 3604.50**/ 3 612,15
    Andrejs un Dulcie Ozoliņi  /GPB 3000 - LVL  2403**/ 2 408,10
    Aivars Ivars Juris Sinka /GBP 700 - LVL 559.30**/  565,60
Jura Beņķa 60.g. Jubilejā 
Anda Baiba Rubesa                60,00
Baiba Ingve Liepiņa 50,00
Andris Brieze 35,00
Imants Viesturs un Ingrīda Lieģi  15,00
Annas Pāvulānes piemiņas stipendija 
Ilva Daugule 50,00
Draugu stipendija   
Ernests Venta / $ 100 - LVL 49.60**/ 49,23
Viļņa Plūmes piemiņas stipendija 
Aizkraukles sabiedrība             300,00
Aina Linde Upenieki 20,00
 Kopā LVL  152 937,65
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.08.01

Paldies ziedotājiem!

 

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums