Arhīvs

NOVEMBRIS- 2012

Jauna stipendija

  • Ināras Teterevas stipendija mākslā
  • Ilmāra un Benitas Riekstiņu stipendija
  • Laimoņa un Kristīnes Sīmaņu stipendija

06.11. Svētku pusdienas kopā ar ziedotāju Valdi Bērziņu un Astrīdu Jansoni.


Valdis Bērziņš un Astrīda Jansone

 

07.11. Ziedotāja Lalita Muižniece tiekas ar savu stipendiāti Diānu Kamparu. Jauniete stipendiju saņem pirmo gadu un studē Baltu filoloģiju Latvijas Universitātē.


Lalita Muižniece ar stipendiāti


08.11. Fondā viesojas ziedotājs Juris Petričeks.


Juris Petričeks ar stipendiātu Edgaru Poikānu

11.11. Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā „Darbs dara darītāju” apbalvoja labākos Latvijas brīvprātīgā darba veicējus – biedrību un nodibinājumu vadītājus no visas Latvijas.

„Darbs dara darītāju” pulcināja vairāk kā 550 brīvprātīgā darba veicējus no visiem Latvijas reģioniem, kas savu laiku ziedo darbam māmiņu, pilsētu un lauku senioru atbalsta, dzīvnieku aizsardzības, kultūras un vietējo kopienu attīstības un citu jomu organizācijās. Par godu brīvprātīgajiem jauniešu koris Kamēr... atskaņoja ciklu jauktajam korim Mēness dziesmas diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā. Cildināšanas pasākums piedalās fonda darbinieki: Vita, Inna un Artūrs. Mīļš paldies Borisa un Ināras Tetereva fondam un īpaši  direktoram Marekam Indriksonam par izcilo sarīkojumu!


Boriss un Ināra Teterevi ar vienu no atbalsta organizācijām (foto no Borisa un Ināras Teterevu fonda arhīva)

13.11. Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs organizē Latvijas vēstures pētījumu konkursu skolēniem: „Lietas- likteņu liecinieces”.

Katras tautas vēsture veidojas no pierakstītajiem un dokumentētajiem notikumiem. Mūsu valsts vēsture ir neilga, toties notikumiem bagāta un negaidītiem pavērsieniem pilna. Vēl starp mums dzīvo cilvēki, pagājušo gadu dramatisko notikumu aculiecinieki, mūsu mājās glabājas lietas, kuras gatavojuši un lietojuši cilvēki, kuri pēc tam ierauti vēstures notikumu virpulī, daudz redzējuši un daudz pārdzīvojuši. Mums, latviešiem, ir ļoti svarīgi, lai tiktu dokumentēta un saglabāta katra cilvēka unikālā pieredze.

Tāpēc Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs organizē Latvijas vēstures pētījumu konkursu Latvijas skolu 6.-8. klašu skolēniem. Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus nopietni pievērsties savas tuvākās apkārtnes vēstures izpētei. Organizatori paredzējuši balvas konkursa uzvarētājiem: 500 Ls – trim pirmo vietu ieguvējiem, 350 Ls – trim otro vietu ieguvējiem, 250 Ls – trim  trešo vietu ieguvējiem. Ņemot vērā dalībnieku aktivitāti un pētījumu kvalitāti, paredzētas arī veicināšanas balvas par labiem sasniegumiem, pētot sava tuvākā novada vēsturi, kā arī atzinības balvas un pārsteigumi nopietnākajiem un aktīvākajiem dalībniekiem.

Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties ikviens-/a Latvijā dzīvojošs/-a jaunietis/-e vecumā no 12 - 15 gadiem. Konkursam var pieteikties individuāli, skolēnu grupas no trim līdz pieciem cilvēkiem, kā arī veselas klases (6., 7. un 8. klases). Individuālie darbi tiks vērtēti atsevišķi, grupas atsevišķi, un arī klases sacentīsies savā starpā.

18.11. Mīļi sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā!

Novembrī ir diena, kad ikviens no mums atrod laiku paskatīties  augšup- tur,  kur starp miljoniem zvaigžņu rudenīgajās Latvijas debesīs visspožāk mirdz trīs mūsu Brīvības pieminekļa smailē. Tad visskaidrāk apzināmies-  tās stāv par mūsu zemi un par mūsu brīvību.  

Tur, augšā,- trīs zvaigznes, kas sniedzas debesīs iekšā Saulei un Dievam pretī, turot augstu Latvijas vārdu, te, lejā – mēs, katrs ar savu siltumu un gaismu sirdī. Augšā – putni ar savām dziesmām, lejā-mēs uz vienīgās zemes, kur spējam laimīgi būt. Augšā –mūsu cerības, ticība, sapņi un ilgas, lejā- ikdienas darbs, kas veicams, sevi apliecinot un stipru un gudru darot. Augšā – lielā Saule, lejā - mazās saulītes, mazās gaismiņas mūsu rokās, ar kurām gaismas ceļu veidot, kas par nebeidzamu gaismas straumi kļūs. Un šī gaisma no mums caur trim zvaigznēm debesīs kāps, lai vēstītu par mūsu darba gribu, sparu un vēlmi savu dzimto zemi laimīgu darīt.

 Lai katrs Vītolu fonda cilvēks šai dienā aizdedz savu gaismiņu, vienalga , vai laukos vai pilsētā, Latvijā vai ārpus tās, un apliecina, ka  mūsu sirdīs kvēlo paļāvība uz saviem spēkiem, ticība nākotnei un mīlestība uz savu Tēvzemi un tautu. Lai šī gaisma atnāk un paliek un lai ne lietus, ne vējš netraucē mūsu svecītēm klusi un ilgi degt, lai tur- augšā- aizskan mūsu vēlējums: „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

21.11. Pasniegtas mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā.


Ināra Tetereva ar stipendiātēm, LMA rektoru Alekseju Naumovu un akadēmijas prorektoru Kristapu Zariņu
(foto no Borisa un Ināras Teterevu fonda arhīva)

Latvijas Mākslas akadēmijā 2012. gada 21. novembrī pirmo reizi tika pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” - stipendijas ieguva trešā kursa studentes Lilita Bauģe (Tekstilmākslas apakšnozare), Sandra Strēle (Glezniecības apakšnozare) un maģistrante Agita Šteinberga (Tēlniecības apakšnozare).

„Fonda un LMA sadarbības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu mākslas izglītības attīstību Latvijā, kā arī veicināt mākslas izglītības starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Akadēmijas stiprā puse ir personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” akcentē mecenāte Ināra Tetereva.

““Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” ir ieguldījums nākotnē — mūsu talantīgajos un daudzsološajos mākslas studentos. Visas trīs stipendiātes aktīvi piedalās izstādēs, meklē interesantas radošās izpausmes – tēlniecības maģistrantes Agitas Šteinbergas sniegums pārsteidz. Šķiet, ka Agitas darbā nekas nav neiespējams un viņas domāšanai piemīt monumentālisms, izcila mijiedarbība ar ārējo vidi. Bakalaura programmas Tekstilmākslas apakšnozares studenti Lilitu Bauģi raksturo domāšanas vēriens, asprātība, āķīgums, monumentāli risinājumi, kas tiek attīstīti trijās dimensijās, kā arī starpdisciplināra pieeja. Jaunā gleznotāja Sandra Strēle uzrunā ar savu vērienu, lielformāta instalācijām un krāsu perfektu izjūtu,” par stipendijas ieguvējām stāsta LMA rektors prof. Aleksejs Naumovs.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Kopējais stipendiju fonds ir Ls 18 600. Vienas stipendijas maksimālais apmērs var sasniegt Ls 6200. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas LMA.

27.11. Vītolu fonda un Latvijas vēstures pētījumu konkursu skolēniem: „Lietas- likteņu liecinieces” prezentācija Vēstures skolotāju metodiskās apvienību vadītāju seminārā.

30.11.  Fonda dibinātāju  Viļa Un Martas Vītolu organizētās Pateicības pusdienas Latvijas uzņēmējiem. 


Vilis un Marta Vītoli ar ziedotājiem - Latvijas uzņēmumu vadītājiem


 

ZIEDOTĀJI NOVEMBRĪ

Ziedotāji 
2012.gada novembris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
United Latvian EV. Church Cleveland, Alfreds un Sarmīte Gravas / $ 100 000 - LVL 54 800**/ 54 580,00 
Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs 16 309,20
Edīte  Zariņa / CAD 15 000 / 8 173,40
Vaida Miķīte /$ 8 000 - LVL 4 336**/ 4 366,40
Arriva, SIA 2 800,00
Gunārs - Edvīns Duburs  2 800,00
SEB banka A/s 2 600,00
ERGO LATVIJA AAS 1 680,00
Inese Auziņa  un Rodžers Smiti 1 400,00
Pēteris Termanis / ELJA50 stip. Atbalsts Valteram Kalnačam/ 350,00
Juris  Petričeks /Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./  280,00
Guntis Bērziņš / CAD 200 / 110,60
Ilze Gulēna /ELJA50 stip. Atbalsts Valteram Kalnačam/ 20,00
 Kopā:   95 469,60
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/

Paldies ziedotājiem!

  

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums