Arhīvs - Oktobris 2006

 

Oktobris

Jaunumi

  • Adelaides Latviešu biedrība – Benitas Vembris stipendija

  • Ata Bredovska stipendija

  • Balvas Kūlas Bredovskas stipendija

  • Anglijas latviešu Mākslinieku un Daiļamatnieku kopas stipendija

"Vakardiena ir pagājusi un vienmēr – neaizsniedzama. Visas atmiņas visā pasaulē nevar atdot vakardienu. Mēs nekādi nevaram vēlreiz atkārtot to, ko darījām vakar."

Oktobris – pateicības mēnesis Kanādā. Ideju autori ir Atis un Balva Bredovski, kuri ielūdza ciemos. Tikšanās ar ziedotājiem, un lielas pārdomas par spēku, ar kādu trimdā tiek uzturēta latviešu valoda, par labestību. Vairāk kā 50 gadi prom no mājām daudziem trimdas latviešiem ir lieguši atgriezties Dzimtenē. Saknes par dziļu jau citā zemē... Taču mīlot Dzimteni, viņi atgriežas ar ziedojumiem, viņi tic Latvijas jaunatnei un ir gatavi palīdzēt viņiem iegūt izglītību.

Paldies par iespēju būt Kanādā, par redzēto, par viesmīlību Atim un Balvai Bredovskiem, Toronto Latviešu Pensionāru apvienības valdes priekšsēdētājai Valijai Briksnei, sarīkojuma daļas vadītājai Baibai Cīrulei, Latviešu nacionālās apvienības Kanādā vadītājam Mārtiņam Sausiņam, Kanādas Latviešu Centra Toronto vadītājai Silvijai Shedden, Sv. Jāņa EV. – Lut. Latviešu draudzes Toronto prāvestam Dr. Fritz Traugott Kristbergam, Hamiltonas draudzes prāvestam Ivaram Gaidem, avīzes Latvija Amerikā galvenai redaktorei Ingrīdai Vīksnai un redaktoram Jānim Mežakam, Zichmaņu ģimenei, Zeltkalnu ģimenei, Dreifeldu ģimenei, Dumpju ģimenei, G. R. Bērziņam.

02.10. Hrgetič ģimenes Ls 3150 mērķziedojums Annas – Māras, Pētera, Kristiana Hrgetič stipendijām.

03.10. SIA "Māris Gailis" Ls 3150 mērķziedojums 3 Ķīpsalas stipendijām.

03.10. Fraternitas Lettica filistru biedrības Ls 1050 mērķziedojums stipendijai.

10.10. Vītolu fonda prezentācija Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Valmieras valsts ģimnāzijā, Valmieras 5. vidusskolā.

11.10. "Latvijas Vēstnesis" žurnāliste Aija Greiema viesojas Vītolu fondā un intervē V. Diķi.

11.10. Fondā viesojas un intervē Fonda dibinātāju V. Vītolu www.TheLatvianChanel.com vadītājs J. Rīsbergs un I. Otomere.

12.10. Tikšanās ar SEB Unifondi pārvaldīšanas nodaļas vadītāju Jāni Rozenfeldu.

12.10. Aināra Dozberga ziedojums "Draugu stipendijai."

12.10. Jāņa un Elfrīdas Rutku fonda mērķziedojums Ls 5565 sešām stipendijām.

24.10. Fondā viesojas Alfreds Purens.

Tikšanās Kanādā

17.10. Tikšanās ar LAB-AN vadītāju Kanādā Aleksandru Visvaldi Šķepastu par Dr. E. Kleinberga un Latviešu Agronomu Ārzemēs stipendijas administrēšanu.

Astrīda Šķepasts un Aleksandrs Visvaldis Šķepasts.

18.10. Tikšanās Kristus dārzā ar Andreju un Margrietu Dumpjiem.

Margrieta un Andrejs Dumpji

19.10. VF prezentāciju Toronto Latviešu Pensionāru apvienības saietā organizēja valdes priekšsēdētāja Valija Briksne un sarīkojuma daļas vadītāja Baiba Cīrule. Par pasākuma norisi Baiba Cīrule informē laikraksta "Latvija Amerikā" lasītājus rakstā "Toronto pensionāri atbalsta Vītolu fondu". /28.10.2006/.

No kreisās: Viktors Dreifelds, Austra Dreifelds un Oskars Dumpis

19.10. Anglijas Latviešu izglītības fonda Ls 21081 mērķziedojums 12 Maijas un Nikolaja Bisenieku piemiņas stipendijām, Anglijas latviešu Mākslinieku un Daiļamatnieku kopas stipendijai.

21.10. Latviešu nacionālās apvienības Kanādā konference "Kāda būs latviešu sabiedrība pēc 10 gadiem" daudz tika analizēts un spriests par to, kas jādara, lai saglabātu latvisko vidi, kā piesaistīt jauno paaudzi. Vītolu fondam tika dota iespēja pateikties LNAK ziedotājiem par stipendijām.

Konferences dalībniekus uzrunā LNAK priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš

21.10. DV vīru kora 40 gadu jubilejas koncerts Kanādas Latviešu Centrā Toronto. Pēc koncerta tikšanās ar DV Toronto priekšsēdētāju Varimantu Plūdoni.

Daugavas Vanagu vīru koris

Varimants Plūdonis un Vita Diķe

22.10. VF prezentācija Sv. Jāņa EV. – Lut. Latviešu draudzē Toronto, tikšanās ar prāvestu Dr. Fritz Traugott Kristbergu.

V.Dike un prāvests Dr.Fritz Traugott Krisbergs

23.10. Tikšanās ar Korp! Tālavija konventu, Toronto kopas sekretāru Klāvu Zichmani.

Klāvs Zichmanis un Aija Zichmane

24.10. Tikšanās ar ONTARIO POWER GENERATION vecāko inženieri Gunti Raimondu Bērziņu.

Guntis Raimonds Bērziņš

25.10. Tikšanās ar ziedotājiem Andreju un Silviju Zeltkalniem, avīzes Latvija Amerikā galveno redaktori Ingrīdu Vīksnu un redaktoru Jāni Mežaku. Vakarā VF prezentācija Kanādas Latviešu Centra Toronto valdes sēdē.

Kanādas Latviešu Centra Toronto valde

No kreisās: Silvija Zeltkalne, Andrejs Zeltkalns, Ingrīda Vīksna un Jānis Mežaks

25.10. Atis Bredovskis dibina viena gada stipendiju, Balva Kūla Bredovska dibina viena gada stipendiju, tā novēlēta teoloģijas studentam. Mērķziedojums CAD 4400.

Atis Bredovskis un Balva Kūla Bredovska

26.10. Tikšanās ar Korp! Spīdola sekretāri Sandru Upeslācis, seniori Inesi Fludi, Māru Jansoni, Guntu Krūmiņu, Andu Kalniņu.

No labās: Gunta Krūmiņa, Māra Jansone, Anda Kalviņa, Inese Flude, Sandra Upeslācis un Vita Diķe.

27.10. Tikšanās ar ziedotājiem Oskaru un Irenu Dumpjiem, Viktoru un Austru Dreifeldiem.

Irena un Oskars Dumpji

27.10. Dāvinājums stipendiātiem no apgāda "Antava", Rīgas Latviešu biedrības latviešu valodas attīstības kopas un PBLA – J. Kušķa "Mūsu valoda". Paldies!

29.10. VF prezentācija Hamiltonas draudzē. Tikšanās ar prāvestu Ivaru Gaidi, draudzes priekšnieku Edgaru Dāvidsonu.

No kreisās: Ivars Gaide un Edgars Dāvidsons

Ziedojumi Oktobrī

 Hrgetič ģimene Ls 3150
 SIA "Māris Gailis" Ls 3150
 Fraternitas Lettica filistru biedrība Ls 1050
 Austrālijas Latviešu biedrība Ls 1058
 Anglijas Latviešu izglītības fonds Ls 21081
 Jāņa un Elfrīdas Rutku fonds Ls 5565
 Ainārs Dozbergs "Draugu stipendija" Ls 150
KOPĀ: Ls 35204

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums