Arhīvs - Oktobris 2008

AKTUALITĀTES OKTOBRĪ

PIRMAIS, KURŠ ATGRIEZĀS

Viss kaut kad notiek pirmo reizi. Gaujmalas smiltīs pirmie soļi, vējā pirmie vārdi, pirmais smaids... Pirmo reizi apjausma, ka gūtais atbalsts ir ne tikai pamats iegūstamajai izglītībai, bet arī atbildība ziedotāju un, pats galvenais, nākotnes priekšā.

Uzsākot studijas, ziedotāju vēlējums jauniešiem allaž ir bijis: ‘‘Mēs vēlam sasniegt tādu dzīves līmeni, lai varētu atgriezties un palīdzēt citiem”.

2002. gada aprīlī, tikko Vītolu fonds bija nodibināts, pirmo stipendiju publiski pasniedzām Ekonomikas olimpiādes uzvarētājam Latvijas Bankas organizētajā pasākumā. Pirmo vietu valstī togad bija izcīnījis Mečislavas Maculēvičs, Valmieras puisis no Pārgaujas ģimnāzijas.

2008. gada oktobrī Vītolu fonds ir kļuvis par vienu ziedotāju bagātāks – tiem piepulcējies bijušais fonda stipendiāts Mečislavs Maculēvičs, kurš strādā uzņēmumā Procter & Gamble par personāldaļas vadītāju.

Mečislavs uzskata: ‘‘Fonda dibinātāju un atbalstītāju piemērs ir arī maza daļiņa no manas sirdsapziņas, kas uz daudz ko un arī uz paša rīcību aicina lūkoties citādāk nekā pirms tam. Lūkojoties nākotnē, es tiešām neredzu finišu – es nespēju saskatīt finišu manai cieņai un pateicībai cilvēkiem, kas visu ir padarījuši iespējamu.’’

Viss kaut kad notiek pirmo reizi.

Šoreiz tas būs cita jaunieša prieks un pateicība par uzticēšanos, bet pirmo reizi kāds teiks paldies par sirdsgudrību un dāsnumu Mečislavam Maculēvičam.

Bet varbūt tāda arī ir īstenā Vītolu fonda misija – neredzēt finišu pirmajai reizei?

 

Jaunums

  • Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendija
  • Ivara Silkāna un Igora Kozlova stipendija


01.10. Starptautiskā Sieviešu kluba mērķziedojums stipendijai.

 


Rīgas starptautiskā sieviešu kluba prezidente Dalinda Pinto.

 

02.10. Jāņa Andrieva Eche mērķziedojums sievas Dainas Eiches piemiņas stipendijai.

 


Jānis Andrievs Eiche

 

03.10. NVO konference ‘‘100 veidi kā piesaistīt ziedojumus”. Valdes priekšsēdētāja V. Diķe uzstājas un prezentē Vītolu fonda sadarbību ar ziedotājiem.

09.10 Voldemāra Gulēna mērķziedojums vecāku ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendijai un Ulda Gravas jubilejas stipendijai.

 


Mirdza un Voldemārs Gulēni

 

13.10. ERGO valde un stipendiju pārvaldītāja Revita Lapiņa organizē tikšanos ar stipendiātiem. Katrs stipendiāts saņem dāvanu. Notiek kopīga fotografēšanās. ERGO savas stipendijas piešķir bāreņiem. 2008./2009. mācību gadā ar ERGO stipendijām studē 17 studenti dažādās Latvijas augstskolās. Katrs students gadā saņem Ls 1200.

 


ERGO valde- Evija Čīma, Ingrīda Ķirse, Deniss Sazonovs

 

15.10. Vītolu fonda dibinātājs V. Vītols un valdes priekšsēdētāja V. Diķe piedalās PBLA valdes atklāšanas pasākumā. PBLA valdes sēdēs tiek lemti, kurus projektus Latvijā atbalstīs nākošā gadā. Jau kopš 2004. gada ar PBLA stipendijām Latvijā studē jaunieši dažādās Latvijas augstskolās. 2008./2009. mācību gadā ar PBLA stipendijām studē 21 students. Esam pateicīgi par PBLA valdes sēdē pieņemto lēmumu – piešķirt stipendijas arī nākošam mācību gadam.

 


PBLA valde 2007.jpg- PBLA valde

 

17.10. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendiāti tiekas ar fonda valdes locekļiem Māri Slokenbergu un Jāni Andrievu Eichi. Bijušie stipendiāti atskaitās par paveikto. Valdes locekļi iepazīstas ar jauniem stipendiātiem.

 


No kreisās: Māris Slokenbergs, Vija Skogum, Jānis Andrievs Eiche

 

17.10. Rēzeknes uzņēmēji Ivars Silkāns un Igors Kozlovs dibina savu stipendiju un novēl to Rēzeknes novada jauniešiem. Ivara Silkāna un Igora Kozlova stipendija tiek RTU, Būvniecības fakultātes 1. kursa studentam Artūram Ostrovskim.

20.10. Fondā viesojas Anglijas latviešu izglītības fonda priekšsēdētājs Andrejs Ozoliņš.

 


Andrejs Ozoliņš

 

21.10. Fondā viesojas Lielvārdes Attīstības fonda projekta direktore Ilze Kreišmane.

 


Ilze Kreišmane

 

21.10. Fondā viesojas LAIKS žurnāliste Astrīda Jansone. Pēc intervijas top raksts par jaunumiem fondā.

 


Astrīda Jansone

 

23.10. Mērķziedojums Rikardo un Martas Pantin stipendijai.

 


Pantin Ģimene

 

23.10. V. Diķe piedalās diskusijā ‘‘Ilgtspēja un karjeras izvēle” Talantu akadēmijas jauno studentu uzņemšanas un 2008./2009. mācību gada atklāšanas pasākumā.

27.10. Mērķziedojums no Kanādā dzīvojušās Edītes Āpšes Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendijai CAD 161 785. Edīte Āpše ir testamenta izpildītāja, kas izlēmusi izglītībai atvēlēto naudu ziedot fondam.


Zelma Lūsis un Mirdza Lūsis

27.10. Mērķziedojums, kas saziedots Svētā Andrews Ev. Lut. banznīcā dievkalpojuma laikā, Rutas Cālītes piemiņas stipendijai.

31.10. Korporācija Fraternitas Lettica Filistru biedrības mērķziedojums stipendijai.

31.10. Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents Juris Zudovs, tūrisma aģentūras ‘‘Baltijas Ceļojuma grupa” direktors Vlads Korjagins un ‘‘Vītolu fonda” valdes priekšsēdētāja Vita Diķe pasniedz stipendijas tūrisma un viesmīlības nozarē studējošajiem jauniešiem un pasniedzējiem. Šogad stipendijas saņems 2 studenti – no Vidzemes Augstskolas un biznesa augstskolas ‘‘Turība”, kā arī 2 pedagogi – Latvijas Lauksaimniecības universitātes docētājas.

LVRA ir vienīgā sabiedriskā organizācija Latvijā, kas piešķir stipendijas viesmīlības nozares studentiem un pedagogiem, kā arī iesaistās izglītības procesā gan nodrošinot prakšu vietas topošajiem speciālistiem, gan līdzdarbojoties dažādu ar izglītību saistītu projektu īstenošanā. Turpinot līdzdarboties jaunu speciālistu sagatavošanā un izglītības pilnveidē, šogad par LVRA stipendiju projekta sadarbības partneri kļuvusi tūrisma aģentūra ‘‘Baltijas Ceļojuma grupa” un Vītolu fonds.

 


Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvji un stipendijas saņēmēji.

 

ZIEDOJUMI OKTOBRĪ

Edīte Āpše/Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendijai/ Ls 70 420
Māra Dāvis Ls 5340
Voldemārs Gulēns Ls 3151
Starptautiskais Sieviešu klubs Ls 1400
Jānis Andrievs Eiche Ls 1400
ERGO Ls 1885
Rikardo un Marta Pantin Ls 1400
Korporācija Fraternitas Lettica Filistru biedrība Ls 1300
Rutas Cālītes piemiņas stipendijai Ls 1430
KOPĀ: Ls 87 726
Paldies ziedotājiem!
How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us